Skylar Gaertner, Sofia Hublitz, Laura Linney, Jason Bateman